Wesołe Biegi Górskie 2021 - Regulamin

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem cyklu imprez biegowych i Nordic Walking "Wesołe Biegi Górskie 360°- zima 2021" jest Stowarzyszenie Team 360 Stopni. Stowarzyszenie jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Orientacji Sportowej.

II. DYSTANS

1. Biegi rozgrywane są na trzech dystansach: 2 kilometry (jedna pętla), 6 kilometrów (trzy pętle), 10 kilometrów (5 pętli). Rywalizacja NW to dwa dystanse - 2 i 6 km. 

2. Mierząca dwa kilometry pętla, na której rozgrywane są biegi, jest wyznaczona za pomocą znaków, taśm i faworków w terenie leśnym. Trasa stanowi element infrastruktury sportowej Dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy.

3. Wybór dystansu należy do zgłaszającego się zawodnika. Zawodnik może zgłaszać się na różne dystanse w różnych edycjach biegu.

III. MIEJSCE ZAWODÓW

1. Biegi rozgrywane są na wyznaczonej w terenie trasie w lesie w pobliżu ul. 1 Praskiego Pułku w Wesołej.

2. Baza imprezy znajduje się w Szkole Podstawowej nr 173 przy ulicy Trakt Brzeski 18 w Warszawie-Wesołej.

IV. TERMINY BIEGÓW

1. Zawody zostaną rozegrane w terminach:

 • 20. lutego
 • 27. lutego
 • 06. marca
 • 13. marca
 • 21 maja
 • 11 czerwca (bieg finałowy)

2. Bieg finałowy nie jest wliczany do klasyfikacji generalnej.

3. Po biegu finałowym odbędzie się wręczenie pamiątkowych medali oraz pucharów dla zwycięzców klasyfikacji generalnej.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Impreza ma charakter otwarty.

2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych (lub złożenie przez zawodnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia - wystarczy jedno oświadczenie na cały cykl biegów).

3. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie.

4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

5. Zawodnicy pokonują trasę z numerem startowym przypiętym z przodu w sposób widoczny dla organizatorów.

6. Niesportowe zachowanie (np. skracane trasy) będzie karane przez Organizatorów dyskwalifikacją zawodników.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy uczestnika biegu:

 1. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
 2. w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

VI. ZASADY KLASYFIKACJI

1. W biegach zawodnicy będą klasyfikowani przy uwzględnieniu podziału na dystanse, płeć i kategorie wiekowe.

2. Na każdym z dystansów (2, 6 i 10 km) prowadzona będzie klasyfikacja wiekowa dla kobiet i mężczyzn:

 • do lat 12 (K i M 12)
 • do lat 14 (K i M 14)
 • do lat 16 (K i M 16)
 • do lat 18 (K i M 18)
 • do lat 29 (K i M 20)
 • do lat 39 (K i M 30)
 • do lat 49 (K i M 40)
 • do lat 59 (K i M 50)
 • do lat 69 (K i M 60)
 • 70 lat i więcej ( K i M 70)

3. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia (np. 2005 to w roku 2021 kategoria K/M 16)

4. W klasyfikacji generalnej sumowane będą 3 z 5 najlepszych czasów, uzyskanych przez zawodników biegów na jednym dystansie.

5. Aby być uwzględnionym w klasyfikacji generalnej, zawodnicy muszą wystartować przynajmniej 3 razy na jednym dystansie w calym cyklu zawodów.

VII. NAGRODY

1. Zwycięzcy kategorii w klasyfikacji generalnej open biegów i NW otrzymają puchary

2. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy

3. Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w 3 z 5 biegów cyklu, otrzymają pamiątkowe medale

VIII. UBEZPIECZENIE

1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów, chyba, że wynikają z  jego winy.

3. Organizatorzy mogą na wybrane zawody zapewnić ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy z uczestników biorąc udział w zawodach oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW - plik do pobrania pod regulaminem.

IX. WPISOWE

1. Wpisowe na każdy z biegów cyklu wynosi 15 PLN (w wypadku zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy ) lub 20 PLN (w wypadku zgłoszenia w biurze zawodów przed biegiem).

2. Jednorazowa opłata za wszystkie sześć biegów cyklu wynosi 75 PLN lub - w wypadku zgłoszenia w biurze zawodów przed biegiem - 80 PLN. Zawodnicy, którzy korzystają z takiej formy zgłoszenia, otrzymują stały numer startowy na wszystkie biegi.

3. Wpisowe dla zawodniczek i zawodników z kategorii K/M 12, 14, 16 i 18 wynosi około 50% stawki, czyli odpowiednio 7,50 PLN, 10 PLN oraz 35 PLN i 40 PLN.

4. Wpisowe należy wpłacić w biurze zawodów przed biegiem lub przelewem na konto organizatora.

X. ZGŁOSZENIA

1. Zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej Organizatora, lub pisemnie najpóźniej w dniu rejestracji w bazie zawodów.     

2. Zgłoszenie winno zawierać:

 • imię i nazwisko zawodnika
 • kategorię wiekową zawodnika
 • dystans wybrany przez zawodnika
 • adres e-mail do korespondencji z zawodnikiem

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas "Wesołych Biegów Górskich 360°- zima 2021".

2. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.

3. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zawodników.

5. Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatorów.